• ติดต่อสอบถาม
  • 055-230-597
  • ประสบปัญหาการใช้งานระบบ
  • 055-267-000 ต่อ 9404
  • nce.edu.psru@gmail.com

กำหนดการ


กิจกรรม วัน เวลา
ประชาสัมพันธ์ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
การลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็ม (full paper) 28 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562
28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้ส่งบทความ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 24 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 8 – 15 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาบทความ 8 - 18 มีนาคม 2562
ติดโปสเตอร์ โดยผู้ส่งบทความ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.00–19.00 น.
จัดประชุมวิชาการ 21-22 มีนาคม 2562