• ติดต่อสอบถาม
  • 055-230-597
  • ประสบปัญหาการใช้งานระบบ
  • 055-267-000 ต่อ 9404
  • nce.edu.psru@gmail.com
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 2
The 2nd National Conference on Education

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับผู้นำเสนองานวิจัย นี่เป็น อีกช่องทางหนึ่ง
เพื่อแจ้งปัญหา และสอบถามรายละเอียดในการเข้าร่วมงาน


ลงชื่อเข้าใช้งาน
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่